วิธีการอัพเกรดไอเทม

Ø  ชนิดของแร่ตีบวกที่ใช้มี 4 ประเภท

 

²  Yiterni: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10

²  Tears of Blacksmith: ใช้ตีบวกตั้งแต่ +1 ถึง +10 โดยช่วง +1 ถึง +10 อัตราความสำเร็จจะ อยู่ที่ 100%

²  Talisman ใช้ตีบวกตั้งแต่ +11 ถึง +13

Ø  การตี +1 ถึง +5 ค่าต่างๆ จะเพิ่มขึ้นตามตารางด้านล่าง และตั้งแต่ +6 ถึง +13 จะเพิ่มช่องใส่เพชรรวม 8 ช่อง

 

Ø  สำหรับไอเท่มที่มี Lucky Option เฉพาะเกราะ เมื่อบวกตอนระดับ 11 ถึง 13 จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

            

 

 


ตัวอย่างไอเท่มที่มีค่า Lucky Option

 

 

 

 

การผสมไอเท่ม

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสม หากเป็นอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม จะตีบวกหรือไม่ก็สามารถนำมาผสมได้

Ø ไอเท่มประเภทอาวุธ ชุดเกราะ โล่ อาร์ม ไม่จำเป็นต้องบวกถึงระดับสูงสุดก็สามารถผสมได้

Øไอเท่มเกรดต่ำกว่า Aไม่สามารถผสมได้

Ø ไอเท่มที่จะนำมาผสมต้องเป็นชนิดและชื่อเดียวกันโดยต้องมีเกรดมากกว่าหรือเท่ากับไอเท่มหลัก

Ø สามารถดาวน์เกรดไอเท่มได้ วิธีการเหมือนการผสมไอเท่มปกติ เพียงเลือกค่าที่เป็นสีแดงแทน

Øไอเทมเกรด S สามารถผสมค่าด้วยเกรด AAA ได้แต่ราคาจะสูงเป็น 2 เท่าของปกติ

ตัวอย่างการผสมไอเท่ม

 

ไอเท่มหลัก

ไอเท่มที่นำมาผสม                                             

 

สีของตัวเลข Bonus
สีเขียว: ค่าที่จะเพิ่มขึ้น
สีแดง: ค่าที่จะลดลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงหากเป็น 0
สีเหลือง: ค่าที่เลือกเพื่อทำการผสม ในรูปเลือกค่า Max Damage และกดปุ่ม Transfer

 

 

ค่า Max Damage ที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านการผสมไอเท่ม