ข้อมูลนี้เฉพาะค่า Dmg ,Def, Magic ที่สามารถทำเกิน 4095 ได้ตามในตาราง

ค่าอื่นๆ ตันที่ 4095 และ HP กับ MP อยู่ที่ 40950

  ------------- HUMAN -------------
 

Armor(CON) Armor(DEX) One-Handed Sword Two-Handed Sword

One-Handed Axe Two-Handed Axe One-Handed Blunt Two-Handed Blunt

Bow Cross Bow Staff Dagger

 -------------- AKHAN -------------

Combatant Armor Offciator Armor Combatant Blunt Combatant Sword

Offciator Hammer Offciator Blunt Offciator Sword Claw

Sythe Attack Arm Gun Arm Knife Arm

ข้อมูลไอเทมตัน สุงสุด